Thông báo nhà trường

Công tác Kiểm định chất lượng giáo dục, năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019, trường TH Quảng Hải đã triển khai nghiêm túc công tác chuẩn bị cho Kiểm định chất lượng giáo dục. Nhà trường đã lên kế hoạch cụ thể, phân công cho từng phần hành chuyên về các chuẩn. QUYET_DINH_THANH_LAP_HD_TU_DANH_GIA__2018…

Kế hoạch năm học 2019-2020

           PHÒNG GD&ĐT  THỊ XÃ BA ĐỒN                 TRƯỜNG TH QUẢNG HẢI Số:   /KH-TH CỘNG…